Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Bestuur, MR en CvT

Bestuur
Het schoolbestuur van de NBS wordt gekozen door én uit de leden van de Vereniging „Nieuwe Baarnsche School”. Het bestuur vormt het bevoegd gezag van de NBS. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de school en voert overleg met het bestuur. De onderlinge taken van bestuur en directie zijn vastgelegd in het managementstatuut. Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoerde beleid tijdens ledenvergaderingen.

De bestuursleden zijn:
Voorzitter – Igno Schings
Secretaris – Suzanne Steegmans
Penningmeester – Thomas Liebrand
Juridische zaken – Julian Blüm
Algemene zaken – Carijn Tulp

Het jaarverslag van de Nieuwe Baarnsche School van 2022 kunt u hier downloaden.
Klik op het jaartal voor de jaarverslagen 2017, 20182019, 2020 of 2021.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via bestuur@nbsbaarn.nl 

Medezeggenschapsraad
Alle scholen hebben verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als het personeel i.e. de leerkrachten en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van het beleid van het bestuur en de directie.

De MR van de NBS is een enthousiaste club mensen die zich inzet voor het goed functioneren van de school. Hierover spreken wij met de directie en het bestuur en met verschillende achterbannen (ouders en personeel). De MR bestaat uit 8 leden, vier ouders en vier personeelsleden die worden voorgedragen en gekozen door haar achterban.

De samenstelling van de MR is momenteel als volgt:
Oudergeleding
Guy van Haren – Voorzitter
Matthijs Hilbers – Secretaris
Nada Metwalli
Liset Korver

Teamgeleding
Andrea Baaiman
Marijke Vringer
Laurine Regtuit
Reina Beekman

Het jaarverslag van de MR 2022 kunt u hier downloaden. 

Hebt u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op via mr@nbsbaarn.nl.

Commissie van Toezicht
Conform de de Code Goed Bestuur is er een Commissie van Toezicht die namens de ledenvergadering toezicht houdt op het besturen van de school. De Commissie van Toezicht geeft tijdens de ledenvergadering advies aan de leden voor het geven van décharge aan het bestuur op het gevoerde beleid. De Commissie van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Sandor Brouwer
  • Willemijn van Woerkum
  • Sarah van Suchtelen

Het jaarverslag van de Commissie van Toezicht van 2020 kunt u hier downloaden. Het jaarverslag van 2021 en 2022 staat in het jaarverslag van de Nieuwe Baarnsche School.