Nieuwe Baarnsche School

Bestuur, MR en CvT

Bestuur
Het schoolbestuur van de NBS wordt gekozen door én uit de leden van de Vereniging „Nieuwe Baarnsche School”. Het bestuur vormt het bevoegd gezag van de NBS. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de school en voert overleg met het bestuur. De onderlinge taken van bestuur en directie zijn vastgelegd in het managementstatuut. Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoerde beleid tijdens ledenvergaderingen.

De bestuursleden zijn:
Voorzitter – Henri Gentis
Secretaris – Pamela Meijer
Penningmeester – Huub van der Meulen
Juridische zaken – Stéphanie Spoelder
Algemene zaken – Simone Willemse

Het jaarverslag van de Nieuwe Baarnsche School van 2020 kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via bestuur@nbsbaarn.nl 

Medezeggenschapsraad
Alle scholen hebben verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als het personeel i.e. de leerkrachten en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van het beleid van het bestuur en de directie.

De MR van de NBS is een enthousiaste club mensen die zich inzet voor het goed functioneren van de school. Hierover spreken wij met de directie en het bestuur en met verschillende achterbannen (ouders en personeel). De MR bestaat uit 8 leden, vier ouders en vier personeelsleden die worden voorgedragen en gekozen door haar achterban.

De samenstelling van de MR is momenteel als volgt:
Oudergeleding
Guy van Haren – Voorzitter
Maurits van Schaik
Inge Prins van Wijngaarden
Nada Metwalli

Teamgeleding
Dennis Berendsen
Andrea Baaiman
Marijke Vringer
Maritha Pijpers

Het jaarverslag van de MR 2020 kunt u  hier downloaden.

Hebt u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op via mr@nbsbaarn.nl.

Commissie van Toezicht
Conform de de Code Goed Bestuur is er een Commissie van Toezicht die namens de ledenvergadering toezicht houdt op het besturen van de school. De Commissie van Toezicht geeft tijdens de ledenvergadering advies aan de leden voor het geven van décharge aan het bestuur op het gevoerde beleid. De Commissie van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Sandor Brouwer
  • Willemijn van Woerkum
  • Sarah van Suchtelen

Het jaarverslag van de Commissie van Toezicht van 2020 kunt u hier downloaden.