Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Talentontwikkeling op de NBS

Tot het schooljaar 2021-2022 hebben wij binnen de NBS een interne plusklas gehad, het Leerlab. Vanaf het schooljaar 2022-2023 werken wij met begeleidingsgroepen (hoog)begaafdheid/ talentontwikkeling. Wij zijn deze begeleidingsgroepen gestart vanuit de visie dat intelligentie niet alleen een IQ-score is, maar dat er meerdere persoonskenmerken bij betrokken zijn (Delphi-model Hoogbegaafdheid).

Door het werken met de begeleidingsgroepen kunnen wij een grotere groep kinderen ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van hun talenten. Binnen de begeleidingsgroepen worden leerlingen geclusterd die op basis van observaties van de leerkracht uitdaging of ondersteuning nodig hebben op onderwerpen die raakvlak hebben met het voormalige Leerlab. Voorbeelden van deze onderwerpen: begeleiding op verrijkingswerk uit de klas (rekenen, taal/spelling, projecten), verrijking op diverse vakgebieden (onder andere rekenen, taal, creatief denken, ontwerpend leren), Mindset, executieve functies, et cetera. De begeleidingsgroepen zullen projectmatig (ongeveer zes tot tien weken) of voor langere tijd worden aangeboden, afhankelijk van het onderwerp en de hulpvraag. De begeleidingsgroepen worden ingezet vanaf groep 1. De leerkracht observeert de kinderen in de klas en meldt een leerling aan voor een begeleidingsgroep bij de Coördinator Talentontwikkeling en de intern begeleiders. Zij kijken welke begeleidingsgroepen geformeerd kunnen worden op basis van de aangemelde leerlingen. De leerkracht brengt ouders op de hoogte als hun kind is geplaatst in een begeleidingsgroep en zal ook de vorderingen van de leerling in de begeleidingsgroep met ouders bespreken.

Mocht de leerling niet in een begeleidingsgroep geplaatst kunnen worden of een specifieke aanpak nodig hebben, dan is individuele leerbegeleiding mogelijk.  Door de Coördinator Talentontwikkeling wordt individuele (leer)begeleiding gegeven aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld de executieve functies, mindset, faalangst, et cetera. Deze kinderen worden aangemeld door de leerkracht in overleg met de intern begeleider. Voorafgaand aan de start voor de individuele begeleiding worden ouders in een gesprek op de hoogte gesteld. Eventueel is er tijdens de periode van begeleiding een voortgangsgesprek. Na afloop van de individuele begeleiding volgt een terugkoppeling naar ouders.