Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Vakantie en verlof

De vakanties en studiedagen voor het huidige schooljaar treft u hieronder aan. 

Studiedag dinsdag 10 oktober
Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober
Studiedag woensdag 29 november
Kerstvakantie vrijdag 22 december t/m vrijdag 5 januari
Studiedag vrijdag 26 januari
Voorjaarsvakantie vrijdag 16 februari t/m vrijdag 23 februari
Studiedag donderdag 28 maart
Paasweekend vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei
Hemelvaartsdagen donderdag 9 mei t/m vrijdag 10 mei
Pinksteren maandag 20 mei
Juni weekend vrijdag 7 juni t/m maandag 10 juni
Studiedag dinsdag 11 juni
Zomervakantie vrijdag 12 juli vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 23 augustus

Verlof buiten de reguliere vakanties
De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarvoor ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind(eren) kunnen vragen.

Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn gezin-en familieaangelegenheden die buiten de wil en de invloed van de ouders en het kind liggen, bijvoorbeeld: huwelijk, ambts- en huwelijksjubileum, verhuizing, ernstige ziekte en overlijden van familieleden. Als het gaat om een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een schooljaar (in één keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen over de aanvraag van ouders. Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in één keer of bij elkaar opgeteld), dan is alleen de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. Bij een beslissing wegen zowel de schooldirecteur als de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang af tegen het persoonlijk belang van de leerling en het gezin.

Verzoek extra verlof
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering, worden ingediend bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door de directeur of de leerplichtambtenaar.

Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden. Alle aanvragen dienen, voor zover mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) kan binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij de directeur van de school. In dit bezwaarschrift moet worden opgenomen:

 • De naam en adres van de bezwaarmaker
 • Omschrijving van het besluit
 • Gronden van het bezwaar

Bovendien kan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank om een voorlopige voorziening worden verzocht. Griffierecht is dan verschuldigd.

Richtlijnen voor toekennen verlof
Voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn.

 1. Verhuizing: 1 dag.
 2. Voor het bijwonen van het huwelijk van familieleden tot en met de 3e graad; in Nederland maximaal 1-2 schooldagen in het buitenland maximaal 5 schooldagen (bewijs: trouwkaart).
 3. Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van familieleden tot en met de 3e graad: geen maximale termijn (bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt);
 4. Bij overlijden van familie:
  1. in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
  2. in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
  3. in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag
  4. in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen (bewijs: rouwkaart of akte van overlijden).
 5. Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag.
 6. Voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen maximale termijn vastgesteld.

In de volgende gevallen wordt geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Wereldreis
 • Goedkope tickets in het laagseizoen
 • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • Kroonjaren (verjaardagen)
 • aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Middels onderstaande downloads kunt u de aanvraagformulieren downloaden. 
* Gewichtige omstandigheden
* Vakantieverlof
Deze dienen ingevuld en getekend afgegeven te worden bij meneer Laurens de Vlieger, conciërge.

Voor vragen en advies met betrekking tot de leerplicht, kan contact worden opgenomen de leerplichtambtenaar van de gemeente Baarn via het telefoonnummer +31 (035)-5481799