Leerlab

Het Leerlab is een interne peergroup voor (hoog)begaafde kinderen. Het Leerlab heeft als doel (hoog)begaafde kinderen met elkaar in contact te brengen en hen te laten werken aan verrijkende opdrachten op projectbasis.

Het Leerlab stemt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de behoefte van het individuele kind in een kleine lesgroep. Van toegevoegde waarde is de extra aandacht die de gespecialiseerde leerkracht kan geven aan deze leerlingen.

 

Plaatsing in het Leerlab
Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen toegelaten worden als uit de individuele screening van ‘Hoogbegaafdheid In-Zicht’ blijkt, dat een kind voldoet aan de voorwaarden om tot (hoog)begaafde prestaties te kunnen komen én uit een IQ onderzoek blijkt dat een kind over een IQ van 130 of hoger beschikt (Rakit-2, WPPSI of WISC-V).

De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 worden geplaatst op basis van een 50% of hogere score op de Quickscan van ‘Hoogbegaafdheid In- Zicht’. Deze Quickscan wordt door de groepsleerkrachten ingevuld.

 

Lestijden

Maandag   8.30 12.00 uur Leerlab groep 5/6
13.00 14.00 uur Begeleiding groep 1/2
14.00 15.00 uur Begeleiding groep 3
Dinsdag   8.30 12.00 uur Leerlab groep 7
Donderdag 13.00 15.00 uur Begeleiding groep 4
Vrijdag   8.30 12.00 uur Leerlab groep 8

 


Waar wordt aan gewerkt?

Leren Leren
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie van groot belang. Kortom, dit is een goede werkhouding. In feite draait het om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd. Dit is het kunnen werken volgens plan. Voorts ook dat je in staat bent verschillende leerstrategieën in te zetten om informatie te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt veel te leren. Zeker ook als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht. Om dit te oefenen maken we onder andere gebruik van het TASC-schema en de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO) van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling.

 

Leren denken
Hier gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Er zijn verschillende denkvaardigheden te onderscheiden, zoals:

  • analytisch denken: inzicht, logisch redeneren, informatie opnemen en weergeven, hoofd- en bijzaken onderscheiden, denkprocessen en oplossingsrichting(en) overzien, objectiviteit;
  • creatief denken: flexibel denken, inventiviteit, associëren en brainstormen, complexe en meerduidige informatie tegelijkertijd overzien, ongewone en originele vragen stellen, problemen in een ander kader plaatsen (out-of-the-box), inlevingsvermogen, subjectiviteit;
  • praktisch denken: doelgericht denken en werken, overzien wat bijdraagt aan het doel en wat niet, zelfkennis: eigen sterke en zwakke kanten kennen, overtuigingskracht, teamwork, plannen, materiaalbegripDaarnaast komt ook het kritisch denken aan bod (het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing aan bod).

 

Daarnaast komt ook het kritisch denken aan bod (het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing aan bod). Het creatief, praktisch en analytisch denken komt in alle projecten naar voren. Soms wordt er explicieter gewerkt aan één denkvorm, zoals tijdens het project Creatief Denken. Daarnaast werken wij op frequente basis met opdrachten uit
‘Het Grote Vooruitwerklabboek’.

 

Leren (voor het) leven
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intrapersoonlijke en interpersoonlijke gebied. Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren leven. Een positief zelfbeeld, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en meer bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is jezelf te blijven en te doen wat bij je past.

 

Proces en reflectie
Tijdens het werken aan het project is niet alleen het product van belang. Er wordt tijd vrij gemaakt voor het leren reflecteren op het proces. De kinderen leren doelen te stellen en op basis van deze doelen leren zij hun voortgang te bekijken. De doelen worden gesteld met behulp van de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling. Het reflecteren gebeurt door het inzetten van diverse werkvormen.

 

Leervragen leren onderzoeken
Hoogbegaafde kinderen denken graag na over uiteenlopende onderwerpen. Zij zijn nieuwsgierig en hebben veel vragen. In het Leerlab leren zij om hun leervragen te onderzoeken volgens een vaste opbouw. Hiermee ontwikkelen ze hun metacognitie. Dit is de kennis en vaardigheden om het eigen denken en handelen te organiseren, sturen en controleren. Metacognitie ontwikkelt zich vanaf ongeveer 8 jaar. De kinderen werken aan een project met behulp van onder andere het TASC-model.

 

Leren om uitdaging aan te gaan
Kinderen die gewend zijn om goed te presteren, vinden het doorgaans ook belangrijk om goede prestaties te leveren. Zij kiezen daarom graag een veilige weg. In het Leerlab stimuleren we de kinderen om nieuwe dingen uit te proberen. Zij ervaren zo dat je soms buiten je comfortzone moet treden en hoe het voelt als het niet ‘in eens’ lukt. Dit zijn belangrijke vaardigheden, zeker met het oog op de verdere schoolcarrière van kinderen. Hoogbegaafde kinderen die deze ervaringen niet opdoen lopen vaak vast in het vervolgonderwijs. De juiste benadering, begeleiding en uitdaging helpen deze kinderen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en hun talenten tot hun recht te laten komen. In het Leerlab maken we hierbij gebruik van de mindsettheorie van Carol Dweck. De kinderen leren wat de mindsettheorie inhoud. Tijdens de begeleiding in het Leerlab zal ook feedback gegeven worden op de mindset die de kinderen laten zien.