Remedial Teaching (RT)

Als kinderen extra oefeningen krijgen uit bijvoorbeeld RT, komt dit bovenop de toetsen, opdrachten, spreekbeurt, boekenbeurt et cetera? Hoe wordt een eventuele overbelasting voorkomen?
Om overbelasting te voorkomen is er afstemming tussen ouders, leerkrachten en IB/RT.

 

Hoe kun je als ouder meer betrokken worden bij de voortgang/doel/begeleiding van de RT?
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de leerling en de communicatie verloopt dan ook primair via de groepsleerkracht. Indien een leerling in de RT wordt geplaatst, worden de ouders mondeling door de leerkracht en schriftelijk door de RT-er op de hoogte gebracht.
Gedurende het traject is er afstemming tussen ouders, leerkrachten, IB en RT.
In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij handelingsverlegenheid vanuit de school of op verzoek van de ouders, kan het gebeuren dat de RT-er aansluit bij een oudergesprek.

 

Geldt de indeling in de klas in remediërend, basis- en plus/verrijking ook al in de groepen 1 en 2?
De groepen 1 hebben te maken met een constante instroom van nieuwe leerlingen en een deel al aanwezige leerlingen.
Nieuwe leerlingen volgen een instroomprogramma en de kinderen die er al langer zijn, worden gevolgd op hun eigen niveau.
In groep 2 wordt gestart met de kinderen als groep in zijn geheel en worden de kinderen op hun eigen niveau gevolgd. Ieder schooljaar vanaf januari worden de groepen 2 op grond van observaties, die afgenomen worden door de leerkracht, ingedeeld in een basisgroep, remediërende en verrijkende groep. Het doel hierbij is om alle kinderen een zo goed mogelijke start te laten maken in groep 3.

 

Waarom is het Leerlab voor de deelnemers langdurig en waarom is Remedial Teaching kortdurend?
De opzet en insteek van het Leerlab en de RT is verschillend. Voor leerlingen die in de RT zitten is het doel dat ze zo snel mogelijk weer aansluiting vinden bij het niveau van de groep. Dit zorgt voor een gevoel van autonomie, competentie en zelfvertrouwen.
De RT is één op één of in een klein groepje, intensief en gericht op het (snel) verbeteren van een specifiek punt.
Het Leerlab is niet één op één, maar in een groep. Leerlingen die naar het Leerlab gaan, hebben een specifieke onderwijsbehoefte die gericht is op meer uitdaging en andere leerstrategieën waaraan je binnen de reguliere groep maar beperkt vorm kunt geven. Het is belangrijk dat zij met gelijkgestemde extra uitdagingen kunnen aangaan.

Door zowel RT als het Leerlab aan te bieden, ontstaat er voor de groepsleerkracht meer ruimte om aandacht te geven aan de basisgroep.