speciale zorg

Zorg voor ieder kind
Vanaf de onderbouw wordt er op de NBS veel tijd en aandacht gegeven aan de individuele leerlingenzorg; hoe eerder mogelijke leerproblemen worden onderkend hoe sneller er resultaat zal zijn in het oplossen ervan.

In goed overleg met de leerkracht en de intern begeleider wordt de leerling binnen het groepsplan op zijn betreffende niveau opgenomen en krijgt hij extra zorg. Na verloop van enige weken wordt op een vooraf vastgesteld tijdstip geëvalueerd of de extra ondersteuning effect gesorteerd heeft.

 

Remedial Teaching
Naast het groepsplan kan er dan ook Remedial Teaching (RT), met een individueel handelingsplan, buiten de groep plaatsvinden. De RT biedt de mogelijkheid om heel gericht aan een specifiek probleem te werken. Hiervoor zijn drie gediplomeerde RT’ers werkzaam binnen de NBS, mevrouw Ellen Jumelet, mevrouw Annemarie Laseur en mevrouw Margaret Doppenberg.

Mocht uw kind in de RT worden geplaatst dan krijgt u hiervan bericht van de groepsleerkracht. Het is niet de bedoeling dat leerlingen jarenlang afhankelijk zijn van systematisch extra hulp buiten het groepsverband. Mocht een leerling met één of meerdere vakgebieden moeite houden, dan wordt daarvoor mogelijk een apart lesprogramma opgesteld.

 

Protocol leesproblemen en dyslexie
Op de NBS wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands. De leerlingen worden elk schooljaar op meerdere momenten nauwkeurig gevolgd. Hiervoor zijn diverse instrumenten binnen de school beschikbaar. Voor de groepen 3 en 4 is er gedurende het gehele schooljaar onderwijsassistentie beschikbaar om met kinderen in kleine groepjes preventief te werken middels het Connect Lezen programma. Als kinderen als dyslectisch worden gediagnosticeerd kunnen de leerlingen gebruik maken van de faciliteiten conform de richtlijnen van het Protocol. Hierbij valt te denken aan het gebruik van hulpmiddelen zoals een tafelkaart, extra tijd, vergrote teksten en ICT-ondersteuning. Vanuit de dyslexieverklaring zal worden gekeken welke faciliteiten de leerling nodig heeft.

Klik hier voor meer informatie over Leesproblemen en Dyslexie 

Hoogbegaafdheid
Leerlingen met een voorsprong op een bepaald leergebied worden ook opgenomen in het groepsplan. Dit betekent dat de instructie en verwerking van de leerstof compacter wordt gemaakt. In de tijd die vrij komt wordt verrijkingsstof aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodes, plustaken en materiaal dat speciaal is ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen (Bolleboos/Vooruit). Ook is er voor deze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan het Leerlab. De coördinatie hiervan is in handen van Jessica van Dijk. Zij overlegt en stemt af met de leerkracht en de Intern Begeleiding

 

Begeleiding – intern én extern
De organisatie en coördinatie van de interne leerlingenzorg is in handen van de orthopedagogen mevrouw drs. Desirée Nieuwland (groep 5 t/m 8).
De intern begeleider is procesverantwoordelijke voor de gehele leerlingenzorg op de NBS.

 

Soms kan er vanuit school een hulpvraag ontstaan waarbij het noodzakelijk is om externe specialisten van buiten de school in te schakelen. Hierbij worden ouders altijd nauw betrokken en met elkaar wordt gekeken welke mogelijkheden van collegiale consultatie, onderzoek of begeleiding er zijn. De NBS kan hierbij gebruik maken van een uitgebreid netwerk van zorg. De intern begeleiders coördineren deze hulpvragen en dragen in overleg met de leerkrachten zorg voor een goede afstemming tussen alle betrokkenen.

Indien extern diagnostisch onderzoek verstandig lijkt, zal dit aan de ouders voorgelegd worden. Bij iedere vervolgstap (onderzoek, advies, bespreking, rapportage) worden de ouders betrokken. In het omgekeerde geval dat ouders zelf overwegen een deskundige een onderzoek te laten uitvoeren naar b.v. leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen, stelt de NBS het bijzonder op prijs hierover vooraf geïnformeerd te worden en een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten te ontvangen.

Wanneer nadere informatie over bijvoorbeeld vrijgevestigde psychologen, therapeuten, het RIAGG of het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen is gewenst, kan contact opgenomen worden met de intern begeleider.