veiligheid en verkeer

In samenwerking met de Arbodienst, de arbeidsinspectie en de brandweer houden we de veiligheid in en om het gebouw continu op een verantwoord niveau. Daarnaast zijn er binnen de school twee preventie medewerkers, die de veiligheid binnen de school in de gaten houden. Alle afspraken rondom veiligheid zijn vastgelegd in een veiligheidsplan. Hierin is o.a. ook het parkeerbeleid opgenomen.

ontruimingsoefening

Jaarlijks wordt er een grote ontruimingsoefening gehouden. De ontruiming van het gebouw maakt onderdeel uit van het calamiteitenplan. In dit plan zijn de procedures vastgelegd, die gevolgd moeten worden bij diverse vormen van onheil. Voor alle overige calamiteiten (ongevallen, bommelding, besmettelijke ziekten e.d.) worden de standaardprocedures van de Arbeidsinspectie, de Arbodienst en/of GGD gevolgd.

deurbeleid

Rond de aanvang en het uitgaan van de school is het enorm druk in en rond het gebouw. Het is geen doen om op die momenten de deur steeds te openen en te sluiten. Daarom zijn de deuren tijdens het in en uitgaan van de school open.

Na aanvang van de school gaan de deuren dicht zodat er geen ongewenste personen in het schoolgebouw kunnen komen. Ouders en bezoekers zullen dan moeten aanbellen. Wij hebben de leerlingen echter verboden om de deur open te doen voor bezoekers. Wij drukken ouders en leerlingen op het hart om bij binnenkomst tijdens de schooltijden de deuren goed achter zich te sluiten.

Wanneer de deuren open blijken staan, wordt de school daar graag op gewezen.

verkeerscommissie

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe gebouw aan de Vondellaan, is er uitgebreid gekeken naar de verkeerssituatie rond de Vondellaan en de Stationsweg.
Er zijn twee verkeersouders die samen met de adjunct directeur alert zijn op signalen vanuit de omgeving. Daarnaast wordt er samengewerkt met de wijkagent en de BOA.

Sinds het schooljaar 2005–2006 is de NBS in bezit van het Utrechts Verkeersveiligheids Label. De verkeerssituatie rondom de school blijft een punt van aandacht en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bij de school.

meer informatie over Route en Verkeer

verzekering - aansprakelijkheid

De vereniging heeft zich verzekerd tegen calamiteiten, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Een beroep op deze verzekering is slechts mogelijk, indien er duidelijk sprake is van aansprakelijkheid in de zin der wet.