aannamebeleid

Op de NBS werken wij, om onderwijskundige redenen, met een maximum aantal leerlingen per groep. Jaarlijks worden er echter meer leerlingen aangemeld, dan dat er plaatsen zijn. Mede hierdoor hanteren wij een geformaliseerd aannamebeleid.

Wij hebben twee momenten waarop u als ouder uw kind(eren) op onze school kunt aanmelden:

 • Vanaf de geboorte van uw kind kunt u hem of haar aanmelden. Het kind stroomt wanneer het 4 jaar wordt in groep 1 in.
 • Wanneer uw kind al onderwijs volgt in het basisonderwijs, maar u het kind wilt overplaatsen naar de NBS. Uw kind stroomt dan in zijn of haar groep in.
wachtlijsten

In beide gevallen zal uw kind op de wachtlijst worden geplaatst. In het tweede geval wordt ook een intern PDO (Pedagogisch Didactisch Onderzoek) gedaan.

 

Voor plaatsing op de wachtlijst moet uw kind voldoen aan één van de de volgende criteria:

 

 • Een (oudere of jongere) broer of zus zit al op de NBS
 • De aangemelde leerling is eerder op de NBS geweest en door verhuizing buiten de gemeente Baarn terecht gekomen.
 • Het kind woont in de gemeente Baarn
 • Een van de ouders is leerkracht en komt op de NBS werken als vaste leerkracht.

 

Vervolgens kent de wachtlijst drie typen wachtgroepen:

Wachtgroep 1:

 • Het kind van een nieuw benoemde leerkracht die in de gemeente Baarn of daarbuiten woonachtig is.
 • Heeft een oudere of jongere broer of zus op de NBS.
 • Is eerder leerling op de NBS geweest.

 

Wachtgroep 2:

 • Het kind is woonachtig in de gemeente Baarn, maar geen broer of zus op de NBS en is niet eerder leerling op de NBS geweest.

 

Wachtgroep 3:

 • Het kind is niet woonachtig in de gemeente Baarn, heeft geen broer of zus op de NBS en is niet eerder leerling op de NBS geweest.

 

In eerste instantie komen de kinderen uit wachtgroep 1 als eerste in aanmerking voor plaatsing. Pas als deze groep leeg is komen de kinderen uit wachtrij  2 in aanmerking. En pas als die ook leeg is wachtgroep 3.

 

Na de selectie, wordende kinderen op volgorde van aanmelding geplaatst en zal steeds de bovenste uit dedesbetreffende wachtgroep een plek krijgen.

 

Let wel: Wijziging van wachtgroep vindt alleen plaats, indien de ouders aangeven dat er een wijziging in de situatie is ontstaan (bijv. verhuizing naar gemeente Baarn).

 

Woonachtig zijn in Baarn houdt in dat u reeds in de gemeente Baarn woont of er aantoonbaar een huis heeft gekocht/gehuurd.

procedure

De procedure rond de aanmelding is als volgt:

 

1. Kinderen worden aangemeld door middel van het door de school verstrekte inschrijfformulier.

2. De ouders ontvangen een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier. We proberen u dan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen of de kinderen geplaatst kunnen worden of op de wachtlijst komen. Regelmatig krijgt u  bericht ter herinnering aan de inschrijving met het verzoek te reageren of plaatsing, of de inschrijving op de wachtlijst nog langer gewenst is. Informatie over de positie op de wachtlijst kan alleen gemeld worden aan ouders met kinderen in wachtgroep.

 

3. Wij werken met een maximum aantal leerlingen per groep. Bij het bereiken van dit maximum, worden er geen kinderen voor die groep meer aangenomen. Aangezien we rekening moeten houden met doublures en versnellingen, is het heel moeilijk in een vroeg stadium al aan te geven of een kind geplaatst kan worden.Het maximum van een groep kan soms lager liggen omdat de directeur op basis van zorgbeleid besluit het maximum van een groep te verlagen. Het maximum van een groep kan in uitzonderingsgevallen ook hoger liggen als er doublures in een groep hebben plaatsgevonden.

 

4. Bij plaatsing van leerlingen vanaf groep 2 wordt altijd gevraagd naar het onderwijskundig rapport van de school van herkomst. Daarnaast zal toetsing van het kind plaatsvinden middels een PDO (pedagogisch didactisch onderzoek). We doen dit om te kijken of het kind enerzijds een redelijke kans van schoolsucces heeft op de NBS. Anderzijds om te bepalen in welke groep het kind het best geplaatst kan worden. Bij plaatsing van een kind, ouder dan 4 jaar, of van een kind waarbij al sprake is van een voorschoolse dagopvang in een medisch kinderdagverblijf wordt bekeken of het kind toelaatbaar is tot de NBS. Dit in verband met de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Alleen op basis van het onderzoek (PDO) bij kinderen die vanaf groep 2 geplaatst moeten worden en na het kortsluiten met de school van herkomst, besluiten we tot het toelaten van een kind op de NBS. Dit uiteraard weer op basis van de wachtgroepen 1, 2 en 3, zoals verwoord in bovenstaand stuk.

 

5. In principe worden er geen kinderen meer toegelaten in groep 8, anders dan door verhuizing naar de gemeente Baarn. Een uitzondering wordt gemaakt t.a.v. kinderen, waarvan de vader/moeder als nieuwe leerkracht op de NBS gaat werken.

 

6. Voorafgaande aan de dag waarop het kind 4 jaar wordt, mag het een oefendag op school doen. De leerkracht zal hier 6 weken van tevoren met de ouders een afspraak over maken.  De ouders ontvangen een entreeformulier. Deze dient ingevuld te worden en vervolgens ingeleverd te worden bij de secretaresse (PDF/post). De leerkracht(en) en intern begeleider ontvangen een kopie en het entreeformulier wordt toegevoegd aan het leerlingendossier in ParnasSys.

 

7. Gegevens van nieuwe ouders, die hun kinderen op één van de Baarnse scholen willen plaatsen worden opgeslagen in een gezamenlijke database van alle Baarnse scholen. Dit om te voorkomen dat een plek op één van de scholen te lang vastgehouden wordt. Zodra een kind definitief is geplaatst, wordt van de ouder(s)/verzorger(s) verwacht dat zij de plaatsing op de wachtlijst van de andere school/andere scholen ongedaan maken.

 

8. Voor alle vragen over de plaatsing kan contact worden opgenomen met Lianne van Olmen (secretaresse). Dit kan telefonisch via 035-5422315 of via mail info@nbsbaarn.nl.
Zij is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend aanwezig.

 

9. Eén keer per jaar is er gelegenheid om tijdens een kennismakingsmiddag voor nieuwe ouders door de directie geïnformeerd te worden over het onderwijs op de NBS. Ouders van leerlingen die geplaatst zijn krijgen hiervoor een uitnodiging in het schooljaar voorafgaand aan de plaatsing van het kind.

 

10. Een maand voor de laatste schooldag (eind mei of in juni) van het schooljaar wordt de indeling van de groepen 1 gemaakt en de desbetreffende ouders (schriftelijk) op de hoogte gebracht (als dat al niet eerder gebeurd is).