medezeggenschapsraad

Alle scholen hebben verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als het personeel i.e. de leerkrachten en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van het beleid van het bestuur en de directie.

 

De MR van de NBS is een enthousiaste club mensen die zich inzet voor het goed functioneren van de school. Hierover spreken wij met de directie en het bestuur en met verschillende achterbannen (ouders en personeel). De MR bestaat uit 8 leden, vier ouders en vier personeelsleden die worden voorgedragen en gekozen door haar achterban.

De samenstelling van de MR is momenteel als volgt:


Oudergeleding

Patricia Hofstede – Voorzitter
Willemijn van Helbergen
Maurits van Schaik
Inge Prins van Wijngaarden


Teamgeleding

Dennis Berendsen
Ineke van den Berg
Victor Weener
Mirjam Kramer

Waar houdt de MR zich mee bezig

 

Een belangrijke (wettelijke) taak voor de MR is het onderling overleg en de openheid tussen ouders, leerlingen en personeel te bevorderen.

 

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd over een te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders als leerkrachten in overleg met de directie en het bestuur tot bepaalde standpunten en afspraken komen.

 

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en in het reglement Medezeggenschap NBS. De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijs, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten.

 

De MR probeert een sfeer van openheid, transparantie, democratie en onderling overleg te bevorderen ten behoeve van een zo optimaal mogelijke belangenbehartiging van haar achterban.

Actuele onderwerpen 

 

De MR houdt zich o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

  • Zaken rondom de nieuwbouw: inrichten veilige verkeerssituatie, opstarten (samenwerking met) buitenschoolse opvang (BSO), aanpassen veiligheidsplan
  • Schoolplan 2015-2018

MR vergaderingen

 

De vergaderingen zijn voor ouders van leerlingen en voor personeelsleden van de NBS toegankelijk. Op de volgende data is MR overleg gepland (locatie teamkamer NBS):

Data volgt

Van de MR vergaderingen wordt een verslag gemaakt.

Klik hier om de verslagen te bekijken
(U dient ingelogd te zijn)

Contact met de MR

Hebt u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op via mr@nbsbaarn.nl.