ouderbijdrage

Net als bijna alle andere scholen kent ook de NBS een ouderbijdrage. Deze heeft als doel een groot aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet vergoedt. De NBS heeft dan ook jaarlijks een tekort op haar exploitatierekening, welke wordt opgevuld door de ouderbijdrage.

 

Het zijn bijvoorbeeld voorzieningen die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs waar de NBS voor staat te waarborgen. Denk hierbij aan vakdocenten voor muziek-, drama-, gym- en handvaardigheidslessen, maar ook een conciërge, ICT ondersteuning, keuzecursussen en extra activiteiten zoals het eindfeest, het herfstfeest, excursies en de eindmusical. Verder kent de NBS ook een uitgebreide RT-structuur en intensieve begeleiding. De vergoedingen van de overheid zijn echter onvoldoende om deze voorzieningen aan te bieden.

vereniging Finibas

De NBS heeft daarom een aparte oudervereniging die over de ouderbijdrage gaat: FINIBAS. De leden hiervan zijn ook lid zijn van de vereniging NBS. Jaarlijks vraagt de NBS aan FINIBAS haar tekort aan te vullen. Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen stellen de leden de begrotingen en jaarrekeningen van beide verenigingen vast. De vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks bij de behandeling van de begroting door de ledenvergadering van FINIBAS vastgesteld. Sinds 1998 is er een wet over de ouderbijdrage en de inning daarvan. Bij het inschrijfformulier ontvangen de ouders daarom ook een formulier van de Vereniging FINIBAS die betrekking heeft op de te innen bijdrage. Door ondertekening geven ouders aan gecommitteerd te zijn de ouderbijdrage te voldoen.

 

U kunt als ouders in aanmerking komen voor een korting op de ouderbijdrage indien het belastbaar (gezins)inkomen en persoonlijk (gezins)arbeidsinkomen beneden een door het bestuur van FINIBAS vast te stellen minimum uitkomt. Hiervoor kan een formulier worden aangevraagd bij de schooladministratie.