het bestuur

Het schoolbestuur van de NBS wordt gekozen door én uit de leden van de Vereniging „Nieuwe Baarnsche School”. Het bestuur vormt het bevoegd gezag van de NBS. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de school en voert overleg met het bestuur. De onderlinge taken van bestuur en directie zijn vastgelegd in het managementstatuut. Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoerde beleid tijdens ledenvergaderingen.

bestuursleden

* Voorzitter                                             : Henri Gentis
* Secretaris                                             : Pamela Meijer
(p/a Vondellaan 2, 3743 HZ Baarn)
* Penningmeester                                 : Erik Kleerebezem
* Bestuurslid                                          : Simone Willemse
* Bestuurslid                                          : Marten Schilt

commissie van toezicht

Conform de de Code Goed Bestuur is er een Commissie van Toezicht die namens de ledenvergadering in toezicht houdt op de besluitvorming. De Commissie van Toezicht geeft tijdens de ledenvergadering advies aan de leden voor het geven van décharge aan het bestuur op het gevoerde beleid. De Commissie van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende personen:

* Jasper van Schaik
* Jacobien Flier
* Reinout van Riel

Finibas

Naast de Vereniging “Nieuwe Baarnsche School” is er sprake van een tweede Vereniging genaamd “Finibas”.
De inkomsten uit de ouderbijdragen wordt door Finibas beheerd.

Jaarverslag

governance schematisch weergegeven

Onderstaand treft u het governance schema aan van de NBS. U kunt de PDF bekijken en / of downloaden. De PDF-icoontjes zijn doorklikbare links naar de daadwerkelijke reglementen.

Download (PDF, 35KB)