Leerlab

Wat zijn de criteria om in het Leerlab te komen?
Kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 kunnen toegelaten worden als uit de individuele screening van ‘Hoogbegaafdheid in Zicht‘ blijkt dat een kind aan de voorwaarden, om tot (hoog)begaafde prestaties te kunnen komen, voldoet en uit een IQ onderzoek blijkt dat het kind over een IQ van 130 of hoger beschikt.

 

Wanneer evalueer je de trajecten, zoals de RT of Leerlab met de ouders?
De evaluatie van leerlingen uit de RT vindt primair plaats via de groepsleerkrachten tijdens de reguliere oudergesprekken. In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat er ook direct contact is met de RT-Leerkracht en/of de IB-er.
De terugkoppeling naar de ouders van de leerlingen in het LeerLab vindt plaats via de leerkracht(en) en via het LeerLab-rapport. Daarnaast is het op verzoek mogelijk om een gesprek te hebben met de leerkracht(en), de intern begeleider en de coördinator Talentontwikkeling/ leerkracht (meer)begaafdenonderwijs.

 

Hoe lang zit je in het Leerlab?
Zo lang als nodig. Elk jaar wordt geëvalueerd of het Leerlab nog passend is bij de onderwijsbehoeften van de betreffende leerlingen.

 

Wanneer wordt de talentontwikkeling geïmplementeerd in alle klassen en niet alleen in het Leerlab, zodat alle kinderen van deze leermethode en de investering kunnen profiteren?
Op dit moment is er een werkgroep bezig om te bezien welke ervaringen/werkwijzen vanuit het Leerlab inpasbaar zijn in de reguliere groep. De verwachting is dat we hier in het schooljaar 2017-2018 een aantal stappen in kunnen zetten.