plusgroep

Soms blijkt dat leerlingen nog niet voldoende hebben aan verrijkende stof binnen de klas. Deze kinderen die over de gehele linie hoge scores halen, kunnen in overleg met leerkracht, ouders en intern begeleiders in aanmerking komen voor de Plusgroep. Spaans is een vast onderdeel van de plusgroep, daarnaast wordt gewerkt aan wisselende projecten. De plusgroep komt 1 x per week op dinsdagmiddag bij elkaar.

Inhoud

De leerlingen werken onder schooltijd aan twee onderdelen: Spaans en een project. Voor Spaans geldt dat er een aanbod is van een uur per week. Deze lessen lopen het hele jaar door en worden gegeven door een bevoegd docent Spaans. Voor het onderdeel projecten geldt dat er per blok een onderwerp wordt gekozen door de begeleider(s). De keuze is zeer divers. De activiteiten vinden plaats op dinsdagmiddag. Er wordt gewerkt in twee groepen: groep 5-6 en groep 7-8. Dit zorgt we inhoudelijk kunnen afstemmen op niveau en interesse van het kind.

Procedure

Leerlingen die opvallen doordat ze over de gehele linie hoge scores halen binnen het leerlingvolgsysteem in combinatie met hoge scores op de methode afhankelijke toetsen komen in aanmerking voor de plusgroep. De procedure is als volgt:

 

1. In januari vullen de leerkrachten van groep 4 een groepssignaleringlijst voor ontwikkelingsvoorsprong in. Deze lijst is voor intern gebruik.

2. Na selectie door IB op het resultaat en de interpretatie van de gegevens vanuit de groepssignalering komen er leerlingen in aanmerking voor het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHP).

3. Met de ouders, de leerkracht en de Intern Begeleider wordt het traject DHP opgezet. Er vindt een voorgesprek over het traject plaats, observatielijsten, worden ingevuld en de leerling wordt doorgetoetst. De conclusies hiervan worden besproken door directie en Intern Begeleiders. Waarna een eindverslag door de Intern Begeleider wordt geschreven. Het eindverslag wordt met de ouders in een gesprek doorgenomen.

4. Bij het besluit door het zorgteam een leerling toe te laten tot de plusgroep zal met de ouders van de leerling, de leerkracht en de Intern Begeleider, de toelating voor de plusgroep worden besproken.

Evaluatie

Drie keer per jaar bespreken de Intern Begeleider en de leerkracht de plusgroepleerlingen. Daarnaast kunnen de leerkracht en Intern Begeleider overleggen met de begeleider(s) van de plusgroep. De ouders van de leerlingen in de plusgroep krijgen via de leerkracht en via het rapport en beeld van hoe het gaat met hun kind in de plusgroep.

 

De leerlingen ontvangen ook een rapport voor de plusgroep. Het rapport wordt opgesteld door de begeleider(s) van de plusgroep en zit als bijlage bij het regulier rapport. De leerlingen ontvangen een beoordeling op zowel proces als product.