aannamebeleid

Op de NBS werken wij, om onderwijskundige redenen, met een maximum aantal leerlingen per
 groep. Jaarlijks worden er echter meer leerlingen aangemeld, dan dat er plaatsen zijn. Mede hierdoor
 hanteren wij een geformaliseerd aannamebeleid.

Wij hebben twee momenten waarop u als ouder uw kind(eren) op onze school kunt aanmelden:

 • Vanaf de geboorte van uw kind kunt u hem of haar aanmelden. Het kind stroomt wanneer het 4 jaar wordt in groep 1 in.
 • Wanneer uw kind al onderwijs volgt in het basisonderwijs, maar u het kind wilt overplaatsen naar de NBS. Uw kind stroomt dan in zijn of haar groep in.
wachtlijsten

In beide gevallen zal uw kind op de wachtlijst worden geplaatst. In het 
tweede geval wordt ook een intern PDO (Pedagogisch Didactisch Onderzoek) gedaan.

 

Voor plaatsing op de wachtlijst moet uw kind voldoen aan één van de de volgende criteria:

 

 • Een (oudere of jongere) broer of zus zit al op de NBS
 • De aangemelde leerling is eerder op de NBS geweest en door verhuizing buiten de
 gemeente Baarn terecht gekomen.
 • Het kind woont in de gemeente Baarn
 • Een van de ouders is leerkracht en komt op de NBS werken als vaste leerkracht.

 

Vervolgens kent de wachtlijst drie typen wachtgroepen:
Wachtgroep 1:

 • Het kind van een nieuw benoemde leerkracht die in de gemeente Baarn of daarbuiten
 woonachtig is.
 • Heeft een oudere of jongere broer of zus op de NBS.
 • Is eerder leerling op de NBS geweest.

 

Wachtgroep 2:


 • Het kind is woonachtig in de gemeente Baarn, maar geen broer of zus op de NBS en is niet
 eerder leerling op de NBS geweest.

 

Wachtgroep 3:

 • Het kind is niet woonachtig in de gemeente Baarn, heeft geen broer of zus op de NBS en is
 niet eerder leerling op de NBS geweest.

 

In eerste instantie komen de kinderen uit wachtgroep 1 als eerste in aanmerking voor plaatsing. Pas als deze groep leeg is komen de kinderen uit wachtrij  2 in aanmerking. En pas als die ook leeg is wachtgroep 3.

 

Na de selectie, worden
de kinderen op volgorde van aanmelding geplaatst en zal steeds de bovenste uit de
desbetreffende wachtgroep een plek krijgen.

 

Let wel: Wijziging van wachtgroep vindt alleen plaats, indien de ouders aangeven dat er
een wijziging in de situatie is ontstaan (b.v. verhuizing naar gemeente Baarn).

 

Woonachtig zijn in Baarn houdt in dat u reeds in de gemeente Baarn woont of
 er aantoonbaar een huis heeft gekocht/gehuurd.

leerlinggebonden financiering (LGF)

Aannamebeleid in verband met Leerlinggebonden financiering (LGF)

De ouders van een kind met een handicap of stoornis, melden het kind aan bij de school van
hun keuze. De school bekijkt samen met de ouders wat er aan extra
voorzieningen voor het kind nodig is en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
school zijn om daarvoor te zorgen.

 

Als er gezamenlijk besloten wordt dat het kind speciale
voorzieningen nodig heeft, melden de ouders hun kind aan bij een onafhankelijke commissie van
onderzoek bij een van de Regionale Expertise Centra (REC’s). Die beoordeelt of het kind
op een vorm van speciaal onderwijs is aangewezen. Zij baseert zich daarbij op landelijke
criteria, procedures en protocollen.
Luidt het oordeel dat het kind inderdaad speciale voorzieningen nodig heeft, dan heeft het
recht op een Leerling Gebonden Financiering (LGF, het zogenaamde ‘rugzakje’) en kunnen
de ouders kiezen voor het speciaal of het regulier onderwijs.

 

De school van hun keuze maakt
aanspraak op een leerlinggebonden budget.
Dit budget wordt bij positieve beschikking ingezet voor de benodigde
leermiddelen en extra ondersteuning. Ook zal voor een deel van de ‘rugzak’ expertise uit het
speciaal onderwijs worden ingekocht.
Als de NBS en de ouders het eens zijn, wordt in een Plan van Aanpak beschreven hoe het
kind wordt opgevangen.

 

De handtekening van de ouders onder het plan is noodzakelijk voor de
school om het geld uit de “rugzak” te verkrijgen. In de praktijk wordt de stand van zaken een
aantal keer per jaar samen met de ambulante begeleiding geëvalueerd door ouders en school.
Na ten hoogste twee jaar volgt een herindicatie.
Bovenstaande procedure wordt ook gevolgd bij leerlingen die de NBS reeds bezoeken en
waarvan gedurende de onderwijsperiode blijkt dat zij extra voorzieningen nodig hebben.

procedure

De procedure rond de aanmelding is als volgt:

1. Kinderen worden aangemeld door middel van het door de school verstrekte 
inschrijfformulier. Tegelijk met het inschrijfformulier ontvangt u een inschrijfformulier
voor de vereniging FINIBAS. Voor verdere uitleg over die vereniging wordt verwezen
naar de Schoolgids.

 

2. De ouders ontvangen een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier.
We proberen u dan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen of de kinderen
 geplaatst kunnen worden of op de wachtlijst komen. Regelmatig krijgt u  bericht ter herinnering aan de inschrijving met het verzoek te reageren of
plaatsing, of de inschrijving op de wachtlijst nog langer gewenst is. Informatie over de
positie op de wachtlijst kan alleen gemeld worden aan ouders met kinderen in wachtgroep.

 

3. Wij werken met een maximum aantal leerlingen per groep. Bij het bereiken van dit maximum, worden er geen kinderen
voor die groep meer aangenomen. Aangezien we rekening moeten houden met doublures
en versnellingen, is het heel moeilijk in een vroeg stadium al aan te geven of een
kind geplaatst kan worden.
Het maximum van een groep kan soms lager liggen omdat de directeur op basis van
zorgbeleid besluit het maximum van een groep te verlagen. Het maximum van een groep kan in uitzonderingsgevallen ook hoger liggen als er
doublures in een groep hebben plaatsgevonden.

 

4. Bij plaatsing van leerlingen vanaf groep 2 wordt altijd gevraagd naar het onderwijskundig
rapport van de school van herkomst. Daarnaast zal toetsing van het kind plaatsvinden
middels een PDO (pedagogisch didaktisch onderzoek). We doen dit om te kijken of het
kind enerzijds een redelijke kans van schoolsucces heeft op de NBS. Anderzijds om te bepalen in welke
groep het kind het best geplaatst kan worden.
Bij plaatsing van een kind, ouder dan 4 jaar, of van een kind waarbij al sprake is van een
voorschoolse dagopvang in een medisch kinderdagverblijf wordt bekeken of het kind
toelaatbaar is tot de NBS. Dit in verband met de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind. Alleen op basis van het onderzoek (PDO) bij kinderen die vanaf groep 2 geplaatst moeten
worden en na het kortsluiten met de school van herkomst, besluiten we tot
het toelaten van een kind op de NBS. Dit uiteraard weer op basis van de wachtgroepen 1, 2 en 3, zoals verwoord in
bovenstaand stuk.

 

5. Gedurende het schooljaar worden er geen kinderen van andere Baarnse basisscholen
aangenomen, voordat er uitvoerig overleg is geweest met de directie van de
desbetreffende basisschool. Dit is conform de afspraak in het directieoverleg in de
gemeente Baarn (zie protocol inschrijfbeleid vastgesteld door de gezamenlijke
directies van de Baarnse basisscholen. Dit kan op verzoek worden
toegestuurd.).

 

6. In principe worden er geen kinderen meer toegelaten in groep 8, anders dan door
verhuizing naar de gemeente Baarn. Een uitzondering wordt gemaakt t.a.v. kinderen
waarvan de vader/moeder als nieuwe leerkracht op de NBS gaat werken.

 

7. Voorafgaande aan de dag waarop het kind 4 jaar wordt, mag het  een
oefendag op school doen. De leerkracht zal hier 6 weken van tevoren met de ouders
een afspraak over maken. De ouders ontvangen een entreeformulier dat  uiterlijk 6 weken voordat het kind
start ingeleverd moet zijn bij de Intern Begeleider.
Voor die tijd worden de ouder(s)/verzorger(s) van definitief geplaatste, maar nog niet
school bezoekende, kinderen van belangrijke zaken aangaande de NBS op de hoogte
gehouden.

 

8. Gegevens van nieuwe ouders, die hun kinderen op één van de Baarnse scholen willen
plaatsen worden opgeslagen in een gezamenlijke database van alle Baarnse scholen. Dit om te voorkomen dat een plek op één van
de scholen te lang vastgehouden wordt. Zodra een kind definitief is geplaatst, wordt van
de ouder(s)/verzorger(s) verwacht dat zij de plaatsing op de wachtlijst van de andere
school/andere scholen ongedaan maken.

 

9. Voor alle vragen over de plaatsing op de wachtlijst kunt u op
maandagochtend tussen 09.00 – 12.00 uur contact opnemen met
mevrouw Lianne van Olmen.

 

10. Twee keer per jaar is er gelegenheid om tijdens een
kennismakingsmiddag voor nieuwe ouders door de directie geïnformeerd te worden
over het onderwijs op de NBS. Ouders van leerlingen die
geplaatst zijn krijgen hiervoor automatisch een uitnodiging in het schooljaar
voorafgaand aan de plaatsing van het kind.

 

11. Een maand voor de laatste schooldag (eind mei of in juni) van het schooljaar wordt de
indeling van de groepen 1 gemaakt en de desbetreffende ouders (schriftelijk) op de hoogte
gebracht (als dat al niet eerder gebeurd is).